Loading...
Wojciech Stefaniak Psychoterapeuta2023-09-27T13:37:55+02:00

O mnie.

PRACA Z LUDŹMI.

Pracą z ludźmi i dla ludzi zajmuję się od wielu lat. Aby pomagać jak najbardziej profesjonalnie i efektywnie, niezmiennie edukuję się, szkolę i podnoszę swoje kwalifikacje. Ukończyłem z wyróżnieniem studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie psychologiczne na Uniwersytecie SWPS.
Jestem certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), zrzeszonego w European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), certyfikowanym terapeutą schematu International Society Schema Therapy (ISST) oraz certyfikowanym superwizorem-dydaktykiem PTTPB
Od 2019 roku jestem Dyrektorem Akademii Psychoterapii INTEREGO, gdzie wraz z doświadczonym Zespołem Wykładowców i Superwizorów kształcimy przyszłych psychoterapeutów poznawczo behawioralnych w ramach czteroletniego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu terapeuty poznawczo behawioralnego zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej ( PTTPiB) i obowiązującym w Polsce prawodawstwem dotyczącym kształcenia psychoterapeutów. 

Psychoterapia.

O ROZUMIENIU PSYCHOTERAPII.

Obecnie coraz częściej zdarza się nam szukać pomocy u specjalistów w rozwiązaniu trudności natury psychicznej. Taki krok to przejaw nie tylko troski o własne zdrowie i kondycję psychiczną, lecz także dbałości o rozwój osobowy, którego równowaga psychiczna stanowi istotny element.
Aby przybliżyć, czym dla mnie jest psychoterapia, przedstawię kilka podstawowych założeń, jak można rozumieć naturę człowieka, będącego jednocześnie podmiotem i przedmiotem działań psychoterapeutycznych.

Człowiek to istota wysoce spotencjalizowana – naturalnym dla niego sposobem życia jest rozwój polegający na stopniowej realizacji osobistego potencjału. Rozwój ten, również naturalnie, dokonuje się w kolejnych etapach życia. Bywa jednak, że z różnych przyczyn nie przebiega on harmonijnie i adekwatnie do okresu rozwojowego lub – jak każdy złożony proces – podlega zakłóceniom i idącej w ślad za tym dezorganizacji. Jestem głęboko przekonany (a przekonanie moje potwierdzają nie tylko wieloletnia praktyka, lecz także liczne badania), że każdy człowiek może wiele dokonać w celu usprawnienia procesów rozwojowych, choć czasem wymaga to profesjonalnego wsparcia i pomocy.

W psychoterapii ważne jest, aby precyzyjnie określić kierunek zmian oraz ustalić, czy i jakie istotne potrzeby danej osoby są przy tym realizowane. Niezwykle znaczące staje się również stwierdzenie, co powstrzymuje tę osobę przed naturalnym i nieskrępowanym rozwinięciem własnego potencjału. Czasem są to przeszkody zewnętrzne, dużo częściej jednak intrapsychiczne. Istotą procesu terapeutycznego jest ich zdefiniowanie i zrozumienie, a następnie – w metodyczny sposób – zrekonstruowanie, by umożliwić przeprowadzenie adaptacyjnych zmian.

Psychoterapia.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA.

Proces psychoterapii zawsze zaczyna się od decyzji osoby, która postrzega swój stan lub obecną sytuację jako niezadowalające i chce to zmienić. Zwykle decyzja ta wynika z cierpienia wewnętrznego, będącego trudnym i bolesnym przeżyciem. Czasem przybiera ono postać symptomów konkretnej dysfunkcji psychicznej, czasem jest odczuwane po prostu jako trudność, z którą nie można sobie poradzić. Postanowienie o zmianie zawiera w sobie rodzaj niezgody na to, aby taki stan trwał nadal. Zawiera też przekonanie, że zmiana jest możliwa. To wielki potencjał motywacyjny, niezmiernie przydatny podczas terapii.

Następnym etapem procesu jest spotkanie. Pacjent, przychodząc na psychoterapię, najczęściej nie do końca wie, co chciałby zrobić, a już z pewnością – jak tego dokonać. To dość naturalne i nie stanowi żadnej przeszkody, aby skorzystać z tego rodzaju pomocy.

Zawsze, kiedy spotykam osobę, która decyduje się dopuścić mnie do swojego wewnętrznego świata, jestem jej wdzięczny. Uważam to bowiem za przejaw wielkiego zaufania, a uczestnictwo w procesie doświadczania drugiej osoby za swoiste wyróżnienie. Wiąże się ono jednak z ogromnym poczuciem odpowiedzialności za to, jak razem przejdziemy ten etap rozwoju, ponieważ cały czas pamiętam, że powodem naszego spotkania jest cierpienie i potrzeba zmiany. Wiem, że do profesjonalnego i skutecznego przeprowadzenia procesu psychoterapii nie wystarczą tylko dobre chęci, zdolności interpersonalne i empatia. Wymagam więc od siebie pod tym względem rzetelnego i starannego przygotowania merytorycznego i warsztatowego. 

Od lat szkolę się w dziedzinie psychoterapii oraz biorę aktywny udział w warsztatach i konferencjach. Jestem certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), zrzeszonego w European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), oraz certyfikowanym terapeutą schematu International Society Schema Therapy (ISST). Obie metodologie pracy mają udokumentowaną licznymi badaniami skuteczność swoich oddziaływań. Korzystając z nich, od lat z powodzeniem pomagam dorosłym borykającym się z takimi problemami natury psychicznej jak: zaburzenia lękowe (napady paniki, lęki społeczne, agorafobia, lęki o zdrowie, lęk uogólniony, obsesje i kompulsje), zaburzenia nastroju i depresyjne, zaburzenia odżywiania, stany po przeżyciu silnych kryzysów lub nadmiernego stresu, problemy osobowościowe, kryzysy życiowe. Do spotkania w ramach terapii indywidualnej zachęcam osoby:

– pozostające w przedłużającym się konflikcie z otoczeniem,

– odczuwające trudności w komunikacji z innymi,

– nieradzące sobie z własnymi reakcjami irytacji, złości lub agresji,

– pozostające pod wpływem niezrozumiałego napięcia, niepokoju lub lęku,

– przeżywające dotkliwą stratę osobistą,

– mające poczucie niezadowolenia z relacji z najbliższymi,

– przeżywające nieuzasadniony i nadmierny wstyd, nieśmiałość i bezradność,

– zauważające spadek aktywności i energii oraz utratę odczuwania przyjemności.

„Spotkania z ludźmi czynią życie warte przeżycia.”

Guy de Maupassant

Psychoterapia.

PSYCHOTERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW.

Małżeństwo to bez wątpienia najbardziej wymagająca relacja międzyludzka, jaką zdarza się nam nawiązywać. Najczęściej przewyższa ona wszystkie inne długością i intensywnością, a często również trwałością i siłą przywiązania. Zasługuje więc na szczególną uwagę w hierarchii poczynań i znaczny wysiłek zmierzający do tego, aby uczynić z niej jak najbardziej satysfakcjonujący obszar życia. Należy jednak zauważyć, że samo stworzenie i utrzymanie zadowalającego i poprawnie funkcjonującego związku to z definicji zadanie trudne. Małżeństwo jest przede wszystkim relacją w swoisty sposób testującą ludzką dojrzałość. Dzieje się tak dlatego, że dokonuje się w nim wiele zmian wymagających predyspozycji do adaptacyjnego reagowania.
Konfrontacja z potrzebami współmałżonka, konfrontacja marzeń z rzeczywistością, problemy finansowe, konieczność dostrojenia wizji życia i wzajemnych oczekiwań, pojawienie się dziecka, zmiana stylu życia, czasem ograniczenie możliwości, jakie dawało życie samotne – to tylko niektóre z wyzwań stojących przed małżonkami, często nieświadomymi czekających ich przeciwności. Każdy związek charakteryzuje się określoną dynamiką w różnych okresach trwania, do poszczególnych etapów przynależą zaś właściwe im nie tylko radości, lecz także trudności czy nawet kryzysy.

Prowadząc terapię, dobieram strategie odpowiednie do indywidualnej sytuacji. Pozwala to parze na lepsze zrozumienie uczuć i reakcji, identyfikację wzajemnych oczekiwań, poprawę komunikacji oraz nabywanie umiejętności przezwyciężania przeszkód w związku tak, by nie doprowadzały one do oddalania się partnerów i narastania wzajemnej niechęci, lecz przeciwnie – by stały się okazją do szukania nowych rozwiązań i poszerzania satysfakcji ze wspólnego życia.

Pracuję w paradygmacie poznawczo-behawioralnym, który opiera się na określonym modelu rozumienia dynamiki tego, co dzieje się w związku, oraz na spójnej teoretycznie konceptualizacji problemów pary. Model ten został poddany większej niż jakakolwiek inna metoda terapeutyczna liczbie badań kontrolowanych potwierdzających jego skuteczność. Metodyka oparta na zasadach współpracy, jak również pragmatyczność oraz klarowność zasad i treści są atrakcyjne dla pacjentów i na ogół pozytywnie wpływają na zaangażowanie partnerów w rozwiązywanie problemów.

Do skorzystania z terapii par i małżeństw zapraszam osoby, które:

– chciałyby być razem, ale mają wątpliwości, czy stworzą udany związek,

– przeżywają trudności w porozumieniu się,

– łatwo wpadają w złość, a częstą formą wyrażania przez nich opinii jest destrukcyjna kłótnia,

– doświadczają sytuacji trudnej do przyjęcia lub wymagającej zmiany w związku (np. narodziny dziecka, utrata pracy),

– doświadczają zdrady emocjonalnej lub fizycznej,

– mają poczucie „wypalenia” emocjonalnego w związku, słabnięcia więzi, spadku wzajemnego zainteresowania,

– przeżywają kryzys, wątpią w sensowność wspólnej przyszłości i myślą o rozstaniu,

– z niepokojem myślą o odejściu dzieci z domu rodzinnego lub już doświadczają tej trudnej dla nich sytuacji.

„Każdy związek jest do­mem, do które­go klucze znaj­dują się w rękach mie­szkańców. Jeśli zam­knie się ich od zewnątrz, dom sta­nie się więzieniem, a oni więźniami”

Éric-Emmanuel Schmitt

Superwizja.

SUPERWIZJA TO PROCES ROZWOJOWY.

Superwizję uważam za proces rozwojowy, niezbędny w pracy każdego terapeuty, który odpowiedzialnie i profesjonalnie myśli o wykonywanej przez siebie pracy. Podczas superwizji w bezpiecznej i życzliwej atmosferze można przedstawić swoje wątpliwości dotyczące trafności diagnozy, spójności konceptualizacji czy przebiegu terapii prowadzonych przez siebie pacjentów. Przedyskutowanie wszystkich tych kwestii, a także refleksja na temat przyczyn ich występowania jest niezwykle cennym elementem wsparcia procesu terapeutycznego.

Dzięki superwizji terapeuta może także lepiej zrozumieć, co dzieje się z pacjentem podczas terapii i z jakimi problemami się on zmaga. Może również dogłębnie skonceptualizować przyczyny, znaczenie i przebieg oporu pacjenta oraz z pomocą superwizora skonstruować merytorycznie poprawny i efektywny sposób przezwyciężania tej trudności. Nade wszystko jednak podczas superwizji w niepowtarzalny sposób można zobaczyć i zreflektować siebie, własne postawy, mocne strony oraz ograniczenia ujawniające się w prowadzonych procesach terapeutycznych. Właściwie skonstruowana superwizja służy przede wszystkim terapeucie, jego rozwojowi, pogłębionemu samopoznaniu i doskonaleniu się warsztatowemu oraz osobowemu. Wiem i rozumiem, jak delikatny, a czasami budzący wiele obaw dotyczących oceny kompetencji jest dla wielu terapeutów proces superwizji. Dlatego staram się każdemu, z kim mam sposobność współpracować, zapewniać nie tylko merytoryczną pomoc opartą na ugruntowanej wiedzy i znajomości metodologii prowadzenia takich spotkań, lecz także bezpieczne wsparcie i szacunek dla jego wysiłku, osiągnięć oraz rozwoju.

Do korzystania z superwizji zapraszam terapeutów poznawczo-behawioralnych, osoby szkolące się w tym nurcie, a także tych, którzy chcieliby nauczyć się poznawczo-behawioralnego sposobu myślenia o pacjencie i procesie terapii. Prowadzę superwizje indywidualne, grupowe oraz superwizje zespołów.

Edukacja.

WARSZTATY I SZKOLENIA.

Od lat uczę o psychoterapii i psychoterapii. Dlatego wiem, że rzetelne wykonywanie zawodu psychoterapeuty wiąże się z nieustanną edukacją oraz ze stałym podnoszeniem kwalifikacji. Kiedy prowadzę warsztaty, szczególną uwagę zwracam na ćwiczenie praktycznych umiejętności terapeutycznych, przede wszystkim zaś dotyczących stosowania interwencji oraz świadomego budowania relacji terapeutycznej. Od tych elementów bowiem w dużej mierze zależy jakość procesu terapeutycznego. One też zwykle nastręczają najwięcej trudności osobom szkolącym się i wymagają wielokrotnego ćwiczenia.

Współpracuję jako wykładowca z Akademią Pedagogiki Specjalnej. Tworzę programy i prowadzę warsztaty dotyczące psychoterapii, które niezmiennie cieszą się dużą popularnością i uznaniem uczestników.

Aktualne tematy szkoleń:

Psychoterapia par i małżeństw w paradygmacie poznawczo behawioralnym. Edycja 3.

Poznawczo- behawioralna terapia par i małżeństw jest rozbudowaną metodologią o udowodnionej skuteczności w pracy z parami z różnorodnymi w przebiegu i treści kryzysami  i problemami  w związku. Terapeuta wykształcony  w tej modalności dysponuje szeregiem interwencji wywołujących i wspierających proces zmiany w sytuacji problemowej.. Terapia  pozwala partnerom na lepsze zrozumienie własnych uczuć i reakcji, poprawę komunikacji oraz nabywanie umiejętności przezwyciężania trudności w związku tak, aby nie doprowadzały one do oddalania się partnerów i narastania wzajemnej niechęci.

Szkolenie obejmuje cykl  warsztatów o różnorodnej tematyce szczególnie istotnej  w pracy z parami. Skierowane jest zarówno do psychoterapeutów   pracujących z parami , którzy chcą doskonalić swój warsztat jak też do osób , które chcą poznać poznawczo behawioralną metodologię pracy z parami. W roku akademickim 2020/2021 zaplanowano następujące warsztaty:

Autor cyklu: Wojciech Stefaniak

Metodologia  pracy z pacjentami z dysfunkcjami osobowościowymi w paradygmacie poznawczo behawioralnym. Edycja 3.

Praca z pacjentami z problemami osobowościowymi słusznie i powszechnie jest uznawana za jedną  z najbardziej wymagających i obfitujących w trudne momenty. Terapia poznawczo behawioralna zaburzeń osobowości rozwija się od ponad 25 lat. Wśród polskich terapeutów ta metodologia pracy jest ciągle jeszcze  mało  znana, mimo że posiada ona liczne udokumentowane badaniami potwierdzenia swojej skuteczności.

Cykl warsztatów objętych wspólną  nazwą  “Metodologia  pracy z pacjentami z dysfunkcjami osobowościowymi w paradygmacie poznawczo behawioralnym  ” ( druga edycja)  ma na celu prezentację  wiedzy teoretycznej i konceptualizacyjnej oraz  doświadczeń praktycznych   w oparciu o najnowsze osiągnięcia w tym obszarze. Prowadzący warsztaty to doświadczeni psychoterapeuci poznawczo behawioralni lub superwizorzy – dydaktycy PTTPB od lat pracujący z pacjentami  z dysfunkcjami osobowościowymi.

Autorzy cyklu: Izabela Stefaniak , Wojciech Stefaniak.

Cykl warsztatów: Zagadnienia transdiagnostyczne w terapii poznawczo-behawioralnej – edycja 1

Transdiagnostyczne podejście do problemów prezentowanych przez pacjentów jest nowym sposobem ujęcia niektórych zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym pacjentów rozwijającym się od kilku lat w terapii poznawczo behawioralnej. Klinicyści, badacze i teoretycy wskazują na podobieństwa w procesach psychologicznych związanych z cierpieniem i dysfunkcją człowieka poszukując formuły terapeutycznej adekwatnej do pracy z  poszczególnymi problemami. W podejściu transdiagnostycznym dokonuje się systematycznej oceny stopnia nakładania się procesów poznawczych i zachowań w szerokim zakresie zaburzeń psychicznych. Długoterminowym celem podejścia transdiagnostycznego jest sprowadzenie nauki i praktyki CBT do takiego  sposobu konceptualizowania i procedur terapeutycznych, który odzwierciedli uniwersalność ludzkiego przeżywania i umożliwi stosowanie terapii  CBT na  tak   skutecznym i wszechstronnym poziomie, jaki  jest naukowo możliwy.

Autorka cyklu dr n. med. Izabela Stefaniak

Celem cyklu jest zaprezentowanie konceptualizacji i procedur terapeutycznych w pracy z najczęściej pojawiającymi się procesami transdiagnostycznymi w myśleniu, przeżywaniu i zachowaniu pacjentów.

Cykl składa się z niezależnych warsztatów, z których każdy warsztat stanowi osobną całość. Warsztaty prowadzą certyfikowani psychoterapeuci poznawczo behawioralni .

Warsztaty  w roku akademickim 2020/2021 odbywają się w formie on-line.

Cena  każdego warsztatu to 450 zł.

Każdy warsztat zalicza 10 godzin uczestnictwa w szkoleniu wymaganym do odnowienia certyfikatu PTTPiB.

Najskuteczniejsze techniki terapii poznawczo behawioralnej – edycja 3

Siedem wyjątkowych warsztatów po 10 godzin dydaktycznych każdy.

Psychoterapia poznawczo- behawioralna jest uznanym kierunkiem terapeutycznym , którego skuteczność  w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych potwierdzona jest wynikami licznych  badań. W Polsce ten nurt obecny jest w praktyce terapeutycznej oraz dydaktyce od   ponad 20 lat.  Z różnych względów nie wszyscy pracujący w obszarach pomocowych  są zainteresowani  uczestnictwem w czteroletnim szkoleniu  pozwalającym o ubieganie się o certyfikat terapeuty poznawczo- behawioralnego. Niektórzy chcą przede wszystkim poznać warsztat terapeutyczny i stosować  go z powodzeniem we własnej działalności. Prezentowane szkolenie  skierowane  jest właśnie do tych osób.

Autorka cyklu: Wojciech Stefaniak

Zdziwieni.

CO NA BLOGU?

Kontakt.

KONTAKT.

W celu umówienia wizyty lub superwizji poproszę o kontakt poprzez poprzez formularz kontaktowy na stronie INTEREGO  lub smsem na numer telefonu 506 687 684

Akademia Psychoterapii  Ul. Mokotowska 3 lok. 6
00-640 Warszawa
Tel. 506 687 684  Emailwpstefaniak@wp.pl

POROZMAWIAJMY.

Aby się ze mną skontaktować, możesz wypełnić formularz kontaktowy. Odezwę się do Ciebie najszybciej jak to będzie możliwe.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z udzielaniem informacji handlowych i porad specjalistycznych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest: Akademia Psychoterapii. Wojciech Stefaniak ul. Rycerska 2B 05-120 Legionowo

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt elektroniczny]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest: Akademia Psychoterapii. Wojciech Stefaniak ul. Rycerska 2B 05-120 Legionowo

  WSPÓŁPRACUJĘ RÓWNIEŻ Z:

  Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO 
  ul. Mokotowska 3 lok 6
  00-640 Warszawa tel. 500 122 087
  Przejdź do góry